cht電腦資訊gcingcin Android
adm Find login register

手機要打字會出現訊息如下

wyn.w
1 手機要打字會出現訊息如下
Promote 0 Bookmark 02022-03-17quote  

請看附圖,本來是每次啟動要打字都會出現,更新後偶爾出現,終於截到圖了 ~~  在請協助,謝謝

eliu
2
Promote 0 Bookmark 02022-03-17quote  

這個應該是你有用相片當鍵盤背景,因不明原因權限消失,請重新選擇照片,或是取消用照片當背景。

wyn.w
3
Promote 0 Bookmark 02022-03-17quote  

eliu

這個應該是你有用相片當鍵盤背景,因不明原因權限消失,請重新選擇照片,或是取消用照片當背景。

好的   我去檢查看看  我設的深色   忘了有沒用背景了
非常感謝!! 有你真好 !!

cht電腦資訊gcingcin Android
adm Find login register
views:4708