cht奇聞趣聞
adm Find login register

貓草、貓薄荷 catnip

eliu

joined: 2007-08-09
posted: 11458
promoted: 617
bookmarked: 187
新竹, 台灣
1subject: 貓草、貓薄荷 catnip Promote 0 Bookmark 02014-09-13quote  

貓草、貓薄荷 (Catnip) 是貓的天然迷幻藥。貓薄荷、貓草 學名 Nepeta cataria。

貓吃了貓草、貓薄荷 (Catnip) 之後會打滾、流口水,有點像吃了毒品。

大部份其他的貓科動物(老虎、獅子、豹) 吃 or 聞了貓草、貓薄荷 (Catnip) 也有同樣的反應。影片有一隻公獅沒反應。

edited: 1

cht奇聞趣聞
adm Find login register
views:3187