cht音樂古典Classical
adm Find login register

Chopin scherzo No1 in B minor, op.20

本人已不在此站活動

joined: 2007-09-19
posted: 4946
promoted: 325
bookmarked: 206
歸隱山林
1subject: Chopin scherzo No1 in B minor, op.20Promote 0 Bookmark 02009-01-03quote  

Chopin scherzo No1 in B minor, op.20

這是蕭邦四首著名的詼諧曲(scherzo)中的第一首(其他三首是 opus 31, 39, 54)。這個嘛!我們欣賞就好了,就讓神人去彈吧!吐舌頭

 


cht音樂古典Classical
adm Find login register
views:2266