http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss hyperrate.com http://hyperrate.com/dir.php?eid=265 倉頡 root@hyperrate.com root@hyperrate.com Thu, 27 Jan 2022 23:11:06 +0800 兩篇評論騎沈四傑的文章 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35040#35040 Thu, 13 Jan 2022 20:01:32 +0800 Thu, 13 Jan 2022 20:01:32 +0800 by e201302012123@g 倉頡社區現在沒有人在講道理 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35039#35039 Wed, 12 Jan 2022 11:18:17 +0800 Wed, 12 Jan 2022 11:18:17 +0800 by e201302012123@g 倉頡社區關係圖 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35036#35036 Tue, 11 Jan 2022 16:11:27 +0800 Tue, 11 Jan 2022 16:11:27 +0800 by e201302012123@g 倉頡原本是臺灣之光,現在卻要我這個大陸人来推銷 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35030#35030 Sat, 01 Jan 2022 13:51:11 +0800 Sat, 01 Jan 2022 13:51:11 +0800 by e201302012123@g 維基倉教遭到吐槽 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35029#35029 Sat, 01 Jan 2022 08:53:12 +0800 Sat, 01 Jan 2022 08:53:12 +0800 by e201302012123@g 尹卂倉頡碼表:最好用的倉頡碼表 http://hyperrate.com/thread.php?tid=35009#35009 Wed, 29 Dec 2021 22:30:28 +0800 Wed, 29 Dec 2021 22:30:28 +0800 by e201302012123@g 倉頡輸入法對於拼音的一個劣勢|解決辦法 http://hyperrate.com/thread.php?tid=34943#34943 Wed, 04 Aug 2021 10:32:11 +0800 Wed, 04 Aug 2021 10:32:11 +0800 by e201302012123@g