http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss hyperrate.com http://hyperrate.com/dir.php?eid=223 影音版 root@hyperrate.com root@hyperrate.com Wed, 27 Sep 2023 14:06:12 +0800 fx不能發文!?所以寫標題---某處看到的: sudo apt-get install vlc-plugin-libde265 http://hyperrate.com/thread.php?tid=34833#34833 Thu, 05 Nov 2020 04:10:50 +0800 Thu, 05 Nov 2020 04:10:50 +0800 by IanHo BPG 圖片格式 http://hyperrate.com/thread.php?tid=30992#30992 Thu, 01 Jan 2015 23:19:18 +0800 Thu, 01 Jan 2015 23:19:18 +0800 by coolcd VP9 現況 http://hyperrate.com/thread.php?tid=30567#30567 Wed, 06 Aug 2014 03:35:50 +0800 Wed, 06 Aug 2014 03:35:50 +0800 by ychao Inkscape 0.48 發佈 http://hyperrate.com/thread.php?tid=30378#30378 Fri, 30 May 2014 21:59:44 +0800 Fri, 30 May 2014 21:59:44 +0800 by Apan Liao html5 現況發展 http://hyperrate.com/thread.php?tid=30264#30264 Sun, 27 Apr 2014 22:19:02 +0800 Sun, 27 Apr 2014 22:19:02 +0800 by Apan Liao 在 Windows 上使用 MPD 的注意事項 http://hyperrate.com/thread.php?tid=29406#29406 Sun, 22 Sep 2013 17:26:47 +0800 Sun, 22 Sep 2013 17:26:47 +0800 by coolcd draktable 正體中文翻譯 http://hyperrate.com/thread.php?tid=28104#28104 Wed, 14 Nov 2012 20:00:28 +0800 Wed, 14 Nov 2012 20:00:28 +0800 by ziyawu Blender 2.64 已經可以用 gcin 輸入中文 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27749#27749 Fri, 03 Aug 2012 20:20:08 +0800 Fri, 03 Aug 2012 20:20:08 +0800 by ziyawu Google 釋出開源碼WebM網路影片格式 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27560#27560 Wed, 27 Jun 2012 18:49:51 +0800 Wed, 27 Jun 2012 18:49:51 +0800 by ziyawu Blender 增加服裝裁縫 (Sewing Clothes) 功能 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27525#27525 Sun, 24 Jun 2012 00:48:57 +0800 Sun, 24 Jun 2012 00:48:57 +0800 by ziyawu dirac - BBC Research 開發的視訊編碼格式 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27435#27435 Mon, 28 May 2012 00:12:16 +0800 Mon, 28 May 2012 00:12:16 +0800 by ziyawu Inkscape 網面漸層工具併入主線開發 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27429#27429 Sun, 27 May 2012 17:12:14 +0800 Sun, 27 May 2012 17:12:14 +0800 by ziyawu Jahhaka 3 專案「再一次」啟動 (騙局?) http://hyperrate.com/thread.php?tid=27264#27264 Thu, 03 May 2012 00:14:00 +0800 Thu, 03 May 2012 00:14:00 +0800 by ziyawu Blender 新合成器完成 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27247#27247 Tue, 01 May 2012 23:39:28 +0800 Tue, 01 May 2012 23:39:28 +0800 by ziyawu Lightworks Linux 版本的預覽影片,仍未敲定發佈日期 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27246#27246 Tue, 01 May 2012 23:28:58 +0800 Tue, 01 May 2012 23:28:58 +0800 by ziyawu Cycles 支援運動向量和 UV 分層 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27245#27245 Tue, 01 May 2012 23:06:12 +0800 Tue, 01 May 2012 23:06:12 +0800 by ziyawu Bsurface 履行承諾將於 4 月 30 日以 GPL 授權發佈 http://hyperrate.com/thread.php?tid=27203#27203 Thu, 26 Apr 2012 18:25:01 +0800 Thu, 26 Apr 2012 18:25:01 +0800 by ziyawu bmesh 併入 Blender 主線開發 (trunk) http://hyperrate.com/thread.php?tid=26637#26637 Tue, 21 Feb 2012 16:34:14 +0800 Tue, 21 Feb 2012 16:34:14 +0800 by ziyawu Cycles 初步支援分層潤算 (Render Passes) http://hyperrate.com/thread.php?tid=26431#26431 Tue, 31 Jan 2012 16:55:37 +0800 Tue, 31 Jan 2012 16:55:37 +0800 by ziyawu 兩款 Blender 材質管理工具 (addons) http://hyperrate.com/thread.php?tid=26430#26430 Tue, 31 Jan 2012 16:50:37 +0800 Tue, 31 Jan 2012 16:50:37 +0800 by ziyawu